C# Bài học WCF cơ bản

Nó làm dễ chơi hoá việc đi lên các đưa vào nối kết và bỏ ra cho nhà đi lên những chất lượng mà có thể họ chưa ạ?nhận biết ngay, đó là cách đi tới đi lên hệ thống phân tán liên hoàn, dễ chơi, và điều hành được. WCF chính là mô hình lập trình chất nhận được nhà đi lên quy hoạch các biện pháp dịch vụ đảm bảo tính chắc chắn, và bảo mật và thậm chí là đảm bảo giao dịch. WCF chất nhận được các dịch vụ được chứa trong một số lớn các môi trường khác biệt, như Windows NT Services, Windows Forms, và đưa vào console, cũng như ở trên IIS (Internet Information Server) và WAS (Windows Activation Services).

C# Bài học WCF cơ bản

Các công năng của WCF. Contract bản tin định nghĩa các phần có trong bản tin dùng các giao thức SOAP, và nó chất nhận được điều hành sâu hơn tới các lớp bên trong bản tin khi có nhu cầu sự chính xác như thế. Trong WCF, bao gồm mọi thứ từ các bản tin tới các client hay server đều phải chứng thực và WCF có công năng để đảm bảo rằng các bản tin không bị lẫn trong quá trình giao vận.

Windows Communication Foundation (WCF) là gì?. Giao dịch chỉ chiến thắng khi cả ba mục các bước đều chiến thắng. bản tin.

Lớp dịch vụ thực thi chứa các hành xử sẽ xảy ra trong quá trình thực hành của dịch vụ, nghĩa là các hành xử thực thi của dịch vụ. Lớp bản tin là hệ thống các kênh. 81da479ab0d7&displaylang=en.

Host (Chứa). Bảo mật. Để đi lên đưa vào với WCF ta cần các phần mềm sau:.